ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

REGULAMIN BALU STUDNIÓWKOWEGO 2017

Bal studniówkowy jest tradycyjną zabawą szkolną organizowaną przez rodziców uczniów klas maturalnych

 1. Termin balu: 3 luty 2017

 2. Miejsce odbywania się balu: Dolina Charlotty Resort & Spa, Strzelinko 14, 76-200 Słupsk

 3. Czas rozpoczęcia balu: 19:00; przybycie uczestników do 18:45

 4. Czas zakończenia balu: 4:00

 5. Przewidywany koszt balu:
  • 170 zł za jednego ucznia (kwota uzależniona jest od ilości uczniów i nauczycieli uczestniczących w imprezie)

  • 100 zł za osobę towarzyszącą (osoba spoza obecnych uczniów klas trzecich II LO)

   W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w balu studniówkowym wpłaty nie będą zwracane.
 6. W przypadku rezygnacji z dojazdu zagwarantowanego przez Organizatorów obowiązujące jest pisemne oświadczenie złożone przez rodzica, którego wzór stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 7. Organizatorzy balu odpowiadają za przygotowanie sali balowej, wybór menu, DJ-a, dodatkową ochronę podczas imprezy oraz zaproszeń dla kadry pedagogicznej.

 8. W balu studniówkowym uczestniczą uczniowie klas maturalnych oraz zaproszone przez nich osoby towarzyszące. Uczniowie oraz ich rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości.

 9. Uczestniczący w balu uczniowie zobowiązani są najpóźniej do 24.01.2017 roku przedstawić organizatorom dane osób towarzyszących w tym PESEL oraz miejsce nauki/pracy wg oświadczenia zamieszczonego w załączniku do niniejszego regulaminu.

 10. Podczas balu studniówkowego obowiązuje:
  1. Całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu, narkotyków i tzw. Dopalaczy – zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231). Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane do obiektu.

  2. Całkowity zakaz palenia papierosów (w tym elektronicznych) – zgodnie z nowelizacją z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 529) Ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zmianami).

  3. Zakaz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i innych przedmiotów niebezpiecznych.

  4. Całkowity zakaz wnoszenia wszelkich napojów – napoje zostaną zapewnione przez organizatorów balu.
 11. Uczestnicy balu studniówkowego, którzy naruszą zasady organizacji i przebiegu uroczystości muszą opuścić lokal w trybie natychmiastowym, odebrani przez rodzica lub opiekuna prawnego na jego koszt. Ponadto mogą oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności wg decyzji Dyrektora Szkoły. Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych oraz koszty strat spowodowanych nieodpowiednim zachowaniem.

  UWAGA! W całym obiekcie znajdują się czujniki dymu oraz monitoring.

 12. Uczestnicy balu studniówkowego w trakcie trwania uroczystości mogą poruszać się po holu hotelu i korzystać z toalet przy recepcji. Nieakceptowalne jest wchodzenie na wyższe piętra hotelowe oraz korzystanie z pokoi hotelowych (zachowanie takie traktowane będzie jako zakończeniu udziału w balu i skutkować będzie wezwaniem rodziców do odbioru ucznia lub osoby towarzyszącej).

 13. W trakcie trwania balu obowiązuje zakaz opuszczania budynku (wyjście z budynku traktowane będzie jako zakończeniu udziału w balu i skutkować będzie wezwaniem rodziców do odbioru ucznia lub osoby towarzyszącej).

 14. Uczestnicy balu zobowiązują się do wykonywania poleceń organizatorów, obsługi lokalu, grona pedagogicznego jak też dodatkowej ochrony zorganizowanej do obsługi uroczystości. W uzasadnionych przypadkach uczestnicy (uczniowie i osoby towarzyszące) zobowiązani są do poddania kontroli wnoszonych toreb w nawiązaniu do punktu 10 niniejszego regulaminu.

 15. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za udowodnione zniszczenia dokonane podczas balu przez córkę/syna i zostanie obciążony kosztami ewentualnych napraw (na podstawie protokołu sporządzonego w obecności obu stron – przedstawiciela organizatora i służb hotelowych. W przypadku wystąpienia szczególnego rodzaju zabrudzeń Hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za sprzątanie w/g indywidualnej wyceny. Za zamówione zamówienia w restauracji, hotelu itd. koszt ponosi uczestnik, rodzic bądź opiekun prawny.

 16. Ubiorem obowiązującym na balu studniówkowym jest strój wizytowy (dotyczy to także osób towarzyszących).

 17. W trakcie balu obowiązują ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 18. Rodzice uczniów mogą uczestniczyć w części oficjalnej balu zajmując miejsca w wyznaczonej do tego celu części hotelu.

 19. Po zakończeniu uroczystości rodzice odbierają młodzież osobiście lub zgodnie z dyspozycją punktu 4 oświadczenia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 20. Organizatorzy balu nie odpowiadają za rzeczy pozostawione czy zaginione wszystkich uczestników.

 21. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów II LO im. Adama Mickiewicza w Słupsku biorących udział w balu studniówkowym 2017, podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów jako załącznik do regulaminu balu potwierdza i akceptuje niniejszy regulamin.

 22. W sprawach nie ujętych w regulaminie obowiązują przepisy prawa RP i Statut Szkoły.

Komitet organizacyjny

Balu Studniówkowego 2017

Akceptuję regulamin

 Dyrektor Szkoły 

 

Pliki do pobrania