II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

logo Szloly Kompetencji Przyszlosci

Mickiewicz w Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości

 II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku znalazło się na 34 miejscu w II Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości wydanym przez Fundację Social Wolves pod patronatem medialnym. „Rzeczypospolitej”. W porównaniu z zeszłoroczną edycją jest to awans o 115 pozycji. Ranking uwzględnia 150 placówek o najlepszych rezultatach spośród 1109 szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie zarejestrowali udział na portalu olimpiady „Zwolnieni z Teorii” w roku szkolnym 2015/16.

Więcej: http://www.zwolnienizteorii.pl/docs/ranking-2016.pdf

Spotkania z rodzicami 2016/2017

Harmonogram spotkań z rodzicami
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku
w roku szkolnym 2016/2017

Data

Tematyka

8.09.2016 czwartek
g.17.00

§ Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2016/2017,

§ Wybory klasowych Rad Rodziców, wybór Rady Rodziców ZSO,

§ Informacja na temat wpłat na radę Rodziców,

§ Przypomnienie: WSO, Statutu Szkoły, kalendarza pracy szkoły,

§ Poinformowanie o wysokości składek na ubezpieczenie oraz kosztach związanych z wewnątrzszkolnym badaniem wyników nauczania klas II i III Gimnazjum i LO (e.w.),

§ Przekazanie informacji rodzicom o istniejącej pomocy pedagoga,

§ Przekazanie informacji o składaniu podań do Dyrektora Szkoły dotyczących zwolnień z lekcji w-f,

§ Przedstawienie planu wychowawczego klasy,

§ Przedstawienie harmonogramu wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania klas II i III Gimnazjum i LO (e.w.),

§ Przekazanie rodzicom klas I, loginów i haseł dostępowych do e-dziennika,

§ Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego klas III,

§ Złożenie przez rodziców uczniów klas III Gimnazjum pisemnej deklaracji wyboru języka obcego i poziomu zdawania na egzaminie gimnazjalnym

§ Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego rodziców uczniów klas III (kalendarz). Zwrócenie uwagi rodzicom, że uczestnictwo uczniów klas II i III w wewnątrzszkolnym badaniu osiągnięć jest obowiązkowe,

§ Zapoznanie z ofertą zajęć fakultatywnych, wyrównawczych i specjalistycznych,

§ Poinformowanie o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym.

3.11.2016
czwartek
g.17.00 

§ Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu,

§ Prezentacja koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.),

§ Omówienie spraw bieżących.

8.12.2016
czwartek
g.17.00 

§ Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną na I półrocze

§ Omówienie spraw bieżących,

§ Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole,

§ Omówienie problemów wychowawczych,

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

12.01.2017
czwartek
g.17.00

§ Prezentacja wyników w nauce w I semestrze roku szkolnego,

§ Przekazanie rodzicom wyników nauczania i zachowania uczniów,

§ Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w mieście podczas ferii zimowych,

§ Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego,

§ Podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w czerwcu balu dla klas III Gimnazjum,

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

  

23.03.2016
czwartek
g.17.00

 

§ Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną uczniów klas III LO,

§ Zapoznanie rodziców klas III gimnazjum z procedurami egzaminu gimnazjalnego,

§ Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego 2017,

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

25.05.2017
czwartek
g.17.00

 

§ Przypomnienie zapisów WSO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych,

§ Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu uczniów,

§ Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych,

§ Ocena klasy po roku pracy,

§ Ocena realizacji planu wychowawczego klasy,

§ Sprawy bieżące,

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

 

Wychowawcy klas przebywają od godz. 17.00 w przydzielonych gabinetach, pozostali nauczyciele (oraz wychowawcy klas) przebywają w pokoju nauczycielskim od godz. 17.30 do 18.30.

 

*/