foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza


zlota tarcz 2019 70 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów Ogólnokształcących PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”
ranking stem

„Mickiewicz” w rankingu 200 liceów najlepiej kształcących w zakresie przedmiotów ścisłych

Pragnę poinformować, iż II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku, jako jedyne w mieście, znalazło się w rankingu STEM – czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). Więcej na www.perspektywy.pl

SzkolaKompetencjiPrzyszlosci2018

Mickiewicz w Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości”

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
znalazło się w prestiżowym Rankingu „Szkoła Kompetencji Przyszłości” na pozycji 23.
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi
kompetencji praktycznych uczniów. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”
Więcej na: https://zwolnienizteorii.pl/ranking/ranking-2019

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku
zatwierdzony Uchwałą nr 6 /2013-2014 z dnia 7 listopada 2013 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią:
Ustawa z dnia 07.09.1991 r. - art. 53 i 54 (Dz. U. Nr 452 z późn. zm.) oraz § 15 Statutu Szkoły.

§ 2

 1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku.   
 2. Rada Rodziców jest organem szkolnym.
 3. Rada Rodziców wykonuje zadania określone w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 3

Niniejszy Regulamin ustala cele i zadania, organizację, działania uchwał i zasady przeprowadzania wyborów oraz zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.


§ 4

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły.
 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

a. Dyrektora Szkoły,     

b. Radę Pedagogiczną,

c. Samorząd Uczniowski

d. Radę Rodziców.


ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 5

 1. Rada Rodziców jest samorządnym organem przedstawicielskim, reprezentującym rodziców współpracujących z dyrekcją i Radą Pedagogiczną i prowadzącym działalność w zakresie doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz wspomagania realizacji zadań statutowych Szkoły.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a. współdziałanie w programowaniu pracy Szkoły;  

b. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla Szkoły;

c. współuczestniczenie w realizacji programów nauczania i wychowania;

d. udział jej przedstawicieli w komisji konkursowej wybierającej kandydata na Dyrektora Szkoły.

 1. Rada Rodziców określa zakres i struktury swoich działań oraz działania rodziców.
 2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.


ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA DZIAŁANIA OGÓŁU RODZICÓW I RADY RODZICÓW

§ 6

 1. Podstawowym organem organizacji ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie klasową radę rodziców, składającą się z 3 osób.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel klasowej rady rodziców.
 4. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wybiera spośród siebie:

a. zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców;

b. komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców, które jest zwoływane raz w czasie kadencji Rady Rodziców.
 2. Zarząd Rady Rodziców składa się z 5 – 8 członków, tak aby można było wyłonić spośród nich przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 2 – 5 członków zarządu. Zarząd dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.
 3. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.
 4. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród innych osób – do wykonywania określonych zadań.
 1. Członkowie zarządu, komisji rewizyjnej i innych komisji wykonują swoją pracę społecznie.

 

§ 7

Kadencja Rady Rodziców trwa rok, począwszy od września do końca czerwca roku następnego. Do 30 września należy wyłonić nową Radę Rodziców.

 

§ 8

Członkowie klasowych rad rodziców klas programowo najstarszych i jednocześnie Rady Rodziców, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rad – zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo zorganizowanych.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW I JEJ ORGANY

 

§ 9

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz zarządu Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ V
WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

§ 10

 1. Wybory do klasowej rady rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym, do zarządu Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

a. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania - wybór do tych funkcji jest jawny;

b. sprawozdanie z działalności organu ustępującego;

c. sprawozdanie komisji rewizyjnej;

d. informacja Dyrektora Szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;

e. dyskusja programowa;

f. uchwalenie wniosków o działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;

g. wybory nowych organów Rady Rodziców.

 

§ 11

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak § 10, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów.

 

 

ROZDZIAŁ VI
RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

§ 12

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwołane w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców z co najmniej 3 klas, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej – złożone do zarządu Rady Rodziców.

§ 13

Posiedzenia zarządu Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz zarządu.

 

§ 14

Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek zarządu Rady Rodziców, klasowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

 

§ 15

Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

 

§ 16

Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ VII
ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY

 

§ 17

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1. składek rodziców;    

2. wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji;

3. dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców;

4. innych źródeł.

§ 18

 1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki dla całej Szkoły składa zarząd Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zdeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 2. Jeśli do szkoły uczęszcza rodzeństwo, składkę wnosi tylko jedno dziecko.
 3. Wpłacona suma nie podlega zwrotowi.
 4. Klasa, która co najmniej w 90% wpłaci do końca marca danego roku szkolnego całość składki rocznej na Radę Rodziców, nabywa prawo do otrzymania z budżetu Rady Rodziców dofinansowania do wycieczki, biwaku lub innej imprezy klasowej. Kwotę dofinansowania uchwala corocznie zarząd Rady Rodziców.

§ 19

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców obywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców”, zatwierdzonego każdorazowo przez zarząd Rady Rodziców.
 2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „Ramowym preliminarzem Rady Rodziców”.

                      RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW    

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się poprzez przekazanie środków do dyspozycji zarządu Rady Rodziców.

B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska. 

Środki te mogą być wydawane na:

   • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, pomoc materialną dla uczniów, renowację istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup książek i sprzętu do realizacji procesu dydaktycznego, zakup nagród na koniec roku dla wyróżniających się uczniów itp.;
   • lokowanie środków w celu pomnożenia na korzystnych kontach terminowych; 
   • inne.

C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku zarząd Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele

                                                             

 

ROZDZIAŁ VIII
OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

§ 20

 1. Zarząd Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.
 2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 3. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.
 4. Zgromadzonymi środkami Rady Rodziców dysponuje zarząd Rady Rodziców w formie uchwał podjętych na posiedzeniach.
 5. Zarząd wyznacza spośród swoich członków lub zatrudnia na podstawie umowy – zlecenia księgowego, ustalając w formie uchwały wysokość należnego wynagrodzenie oraz formę płatności.
 6. Do podpisywania czeków i przelewów w imieniu Zarządu Rady Rodziców upoważnia się następujące osoby:

a. przewodniczącego zarządu,               

b. sekretarza,

c. skarbnika.

 

Do realizacji czeków i przelewów niezbędne są dwa z trzech podpisów upoważnionych osób.

 

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 21

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły, Rada Rodziców na swoje zebrania plenarne, a zarząd Rady Rodziców na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać Dyrektora Szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów Szkoły.
 2. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku nierespektowania tych uprawnień przez dyrekcję Szkoły, podległych jej pracowników, a także Radę Pedagogiczną, zarząd Rady Rodziców może się odwołać do organu prowadzącego Szkołę.
 4. Rada Rodziców informuje ogół rodziców o swoich zebraniach, działaniu i wydatkowaniu funduszy na stronie internetowej ZSO nr 2 w zakładce „Rada Rodziców”.

§ 22

Członkowie klasowych rad rodziców, zarządu Rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały wg procedury ustalonej w Rozdziale IV tego Regulaminu.

 

§ 23

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga zarząd Rady Rodziców w drodze uchwały.

 

§ 24

Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego uchwalenia.

 

§ 25

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

 

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk
NIP 839-28-46-611
Nr konta: 16 2030 0045 1110 0000 0144 2110