ul. Mickiewicza 32,
76-200 Słupsk

+48 (59) 84 24 894
sekretariat@lo2.slupsk.pl

Uwaga !!!

Informujemy, że termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mija 6 września 2019r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1342) z pomocy skorzystać mogą uczniowie:

  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją),
  •  z autyzmem (w tym zespół Aspergera), 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe.

// ułatwienia dla niepełnosprawnych //konic ułatwień